The Lord Resident

=

<-Štatistika"

TOPlist .

<-Anketa"

<-Počasie"

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 

Vietcong 1.30


    ============ pro všechny ============


kick player_name
kick player_id
    player_name - jméno hráče, který má být vyhozen
    player_id - Číslo (ID) hráče. Lze zjistit pomocí příkazu 'list'.
    Administrátor vyhodí hráče okamžitě, klient iniciuje hlasování. 


startadmin password
    Password - heslo pro vzdálenou správu
    Odesílá serveru heslo, aby byla danému klientovi umožněna vzdálená správa.

list
    Konzole vypíše seznam všech hráčů.
   
listadmins
    Konzole vypíše seznam všech adminů.

mpresult               
    - Vypíše výsledky aktuální hry do textového souboru.
   
mllist               
    - vypíše aktuální seznam misí do konzole.
   
mlchangecurmap mission endrule endruleval       
    - například: mlchangecurmap StreamCTF time 20.
    - mění aktuální misi v seznamu misí.
    - pokud příkaz nepoužije admin, je zahájeno hlasování.
   
restartmap               
    - restartuje aktuální misi.
    - pokud příkaz nepoužije admin, je zahájeno hlasování.
   
chattoconsole 0/1/2
    - implicitně 0 pro server a 1 pro klienty.
    - 0 - v konzoli se nevypisuje nic.
    - 1 - komunikace hráčů (chat) se vypisuje v konzoli.
    - 2 - v konzoli se vypisuje jak komunikace hráčů, tak informace o zabití.       
   
consoletime 0/1
    - pokud je tato možnost zapnuta (1), připisuje se k doůležitím zprávám v konzoli systémový čas.    ============ pro diváky ============

rpstart filename
    - zahájí ukládání replaye aktuální hry. Výstupem je soubor replay azevsouboru.rep.
   
rpend
    - ukončí ukládání replaye.
   
rpload filename
    - nahraje uložený replay, způsobí odpojení od aktuální hry a přejde do replay módu.

       
    ============ v módu replay ============

rpsetbmp fps filename
    například: rpsetbmp 25 StreamBattle
    - nastavuje fps pro ukládání souborů BMP a jména souborů.
    ============ pouze pro administrátory a vzdálené administrátory ============
   
ban player_name hours
ban player_id hours
    example: ban UglyPlayer 10
        ban 268 0   
    player_name - jméno hráče, jemuž má být zapovězen přístup
    player_id - Číslo (ID) hráče. Lze zjistit pomocí příkazu 'list'.
    hours - počet hodin, 0 znamená napořád.
    hráč je vyhozen ze hry a nemůže se k danému serveru po určený počet hodin připojit.
   
banip player_name time
banip player_id time
    - funguje stejně jako standardní příkaz ban, ale navíc si pamatuje IP adresu vyloučeného hráče a znemožní připojení se jakéhokoliv jiného hráče z téže adresy.
       
banlist
    - vypíše do konzole seznam všech vyloučených hráčů
   
banremove index
    - smaže vyloučeného hráče ze seznamu.
   
clearban
    - smaže seznam vyloučených hráčů
           
set srvvm status
    status - 0 nebo 1
    Přepíná Vietnam mód (zap/vyp)
   
set srvab status
    status - 0 nebo 1
    Přepíná Autobalance (zap/vyp)
   
set srvff status
    status - 0 nebo 1
    Přepíná Friendly fire (zap/vyp)

set srvec status
    status - 0 nebo 1
    Přepíná Enemy camera (zap/vyp)

set srvcleng limit
    limit - maximální počet hráčů dané třídy
    nastavuje maximální počet ženistů ve hře

set srvclmed limit
    limit - maximální počet hráčů dané třídy
    nastavuje maximální počet zdravotníků ve hře
   
set srvclsni limit
    llimit - maximální počet hráčů dané třídy
    nastavuje maximální počet sniperů ve hře

set srvclrad limit
    limit - maximální počet hráčů dané třídy
    nastavuje maximální počet radistů ve hře

set srvclmac limit
    limit - maximální počet hráčů dané třídy
    nastavuje maximální počet kulometčíků ve hře


set srvakidle minutes
    minutes - počet minut, 0 znamená vypnuto
    Nastavuje čas, po kterém má být nečinný hráč automaticky vyhozen.

set srvakping ms
    ms - počet milisekund, 0 znamená vypnuto
    nastavuje ping pro automatické vyhození hráče s vysokým pingem - 'AutoKick high ping'
   
set srvaktk tk_value ban_hours
    tk_value - počet zabití spoluhráčů, 0 znamená vypnuto
    ban_hours - počet hodin, na něž má být hráč vyloučen tím automatickým vyhazovem
    Nastavuje hodnoty pro automatické vyhození hráčů, kteří zabíjejí spoluhráče - 'AutoKick teamkill'
       
   
set srvpassword new_password   
    - mění heslo serveru

mlclear
    - maže všechny mise (mimo aktuální mise) ze seznamu misí.        
   
mlchangemap index mission endrule endruleval   
    například: mlchangemap 0 StreamATG points 4
    - mění mise v seznamu misí (může být použito i pro aktuální misi - mise se pak ihned znovu nahraje)
       
mlchangeendrule index endrule endruleval
    example: mlchangeendrule 0 frags 20
        mlchangeendrule 0 time 40
        mlchangeendrule 0 points 5
    - mění pravidlo ukončení (lze použít i pro běžící misi)
   
mlremovemap index
    - odstraní mise ze seznamu (nelze použít pro běžící misi)
   
mladdmap mission endrule endruleval   
    example: mladdmap NvaCoop time 60
    - přidá mise do seznamu
   
nextmap
    - přepne na další misi v seznamu

nextmap map_index
    - přepne na určenou misi v seznamu.
       
adminsay "something to say"
    například: adminsay " Hello, I'm your ruler! "
    - speciální mód komunikace pro adminy, aby každý poznal, že mluví admin (zpráva se vypisuje jinou barvou a zůstává zobrazena delší dobu) 
   
set srvdb 0/1
    - zapíná/vypíná možnost 'BlackDeath' - poté, co je hráč zabit, jeho obrazovka zčerná (požadavek klanů)
   
swapplayer name/id
    - převádí hráče do jiného týmu (platí pro týmové herní módy)
   
set srvspectators limit delay
    - nastavuje hodnoty pro diváky
        - limit - maximální počet diváků
        - delay - zpoždění ve vteřinách

set srvteamlock lock
    - lock múže být
        0 - žádné zamčení
        1 - US tým zamčen
        2 - VC tým zamčen
    - když je tým zamčen, nikdo se k němu nemůže připojit

set srvvmchat 0/1
    - defaultně je 0,
    - 1 potlačuje výpis zpráv o zabití hráčů a textů k příkazům

set srvbluebt 0/1
    - defaultně je 1
    - 0 zakazuje modré zvýrazňování drátu spojenecké b-trap ( past v MP)


    ============ Pouze pro administrátory ============

set srvadmin password
    password - nové heslo
    Nastavuje heslo pro vzdálenou správu
   
set srvadmin
    Maže heslo pro vzdálenou správu, čímž ji zcela zakazuje.

 
=